Mærkningsordningen ‘Ansvarlig Platform’

Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark (FPD) er brancheforeningen for platformsøkonomiske virksomheder. Vi arbejder for, at danskerne i fællesskab og med respekt for hinanden kan tjene og spare penge på at deles om tilgængelige ressourcer via deleøkonomiske platforme. Derfor har vi udviklet mærkningsordningen ”Ansvarlig platformsøkonomi”, som skal være med til at sætte standarden for, hvad man kan forvente af platformsøkonomi i Danmark.

For at få mærkningsordningen tilknyttet sin virksomhed, skal man ansøge herom til Foreningen For Platformsøkonomi, hvor man redegør for, hvordan man lever op til kriterierne defineret i mærkningsordningen. Derudover skal virksomheden underskrive en tro og love-erklæring på, at alle udfyldte oplysninger, er sande.

Det er vederlagsfrit for medlemmer at søge og opnå mærkning, mens det koster 5.000kr for ikke-medlemmer at opnå mærkning. 

Kontakt os hvis du, som ikke-medlem, ønsker at ansøge om mærkningsordningen.

Kriterier for mærkningsordningen

§1 Overholdelse af love og regler

Platformen skal operere i fuld overensstemmelse med alle gældende danske love og andre former for bindende regulering. Platformen forpligter sig yderligere til at efterleve de etiske retningslinjer
vedtaget af Foreningen for Platformsøkonomi, som har til formål at fremme bæredygtig og forbrugervenlig dele- og platformsøkonomi.

§2 Indberetning af SKAT

Platformen overholder regler for indbetaling af SKAT. Ligeledes forpligter platformen sig til at indgå i en dialog med skattemyndighederne om udlevering af oplysninger på personer, der tjener penge
via platformen til at sikre korrekt skattebetaling, så snart SKAT beder herom eller så snart SKAT’s IT-systemer hertil er færdigudviklede.

Slutteligt skal platformen via sin hjemmeside og i kontrakter gøre klart og tydeligt opmærksom på gældende skatteregler og guide relevante brugere og freelancere i, hvordan de indberetter korrekt
til SKAT.

§3 Forbruger- og produktsikkerhed

Platformen skal have gyldig og fyldestgørende beskyttelse af forbrugerne, således at eventuelle skader på produkter og varer, eller skader opstået i forbindelse med brug af platformens serviceydelser, dækkes eller på anden vis forsikres.

§4 Forsikringer og rettigheder til selvansatte

Platformen er til hver en tid forpligtet til at sikre, at selvansatte via platformen er forsikret mod arbejdsulykker. Ligeledes forpligter platformen sig til, at tilbyde de selvansatte at facilitere noget af
deres honorar til pension, sygesikring, feriepenge m.v. Forpligtigelsen gælder kun selvansatte (privatpersoner), som har deres primære indkomst via platformen eller tjener over 200.000 kroner årligt
herpå – og ikke for selvstændigt erhvervsdrivende på platformen.

§5 Fair og rimelig løn

Platformen forpligter sig til at udbetale et honorar, som svarer til det normale lønniveau i den pågældende sektor.

§6 Gennemsigtig kommunikation og prissætning

Priser, herunder gebyrer og evt. andre omkostninger, skal fremgå tydeligt på platformens hjemmeside. Derudover skal al anden kommunikation være let gennemskuelig for kunden, så der ikke kan
skabes tvivl om, hvordan ansvaret fordeles mellem parterne. Det skal ligeledes være nemt for brugerne at komme i kontakt med enten kundeservice eller andre ansvarlige medarbejdere
hos platformen.

§7 Løbende kontrol og fornyelse af mærkningsordning

Det er platformens ansvar til alle tider at sikre, at den lever op til mærkningsordningens kriterier.

Platformen forpligter sig til ved udgangen af hvert år at ansøge om en forlængelse af mærkningsordningen. Kun danske platforme med skattepligtig i Danmark kan opnå mærkningen